Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 311 / 12.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 12.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 311

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2017/2018 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проекто-мрежи от директорите на училищата и детските градини, с приложени становища от Регионално управление на образованието - Велико Търново за съответните училища и искане за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец:
- ІV клас – 1 паралелка с 12 ученика.
Недостиг на ученици – 4 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода септември – декември 2017 г. – 472,53 лв.
През учебната 2017/2018 г. да бъде формирана самостоятелна група за целодневна организация на дейностите в ІV клас, предвид заявеното и декларирано желание на родителите. Организацията на учебния ден в НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец е съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, а именно - часовете по седмично разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимание по интереси в смесен блок – сутрин и след обяд.

2. Начално училище „Никола Козлев” гр. Лясковец:
- І клас – 1 паралелка с 0 ученика;
- ІІ клас – 1 паралелка с 5 ученика;
- ІІІ клас – 1 паралелка с 9 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка с 4 ученика.
Недостиг на ученици – 30 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 3, т. 1, ал. 7 и чл. 11а, ал. 1 и 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода септември – декември 2017 г. – 7 088,00 лв.

3. Обединено училище „П. Р. Славейков” с. Джулюница:
- І клас – 1 паралелка с 11 ученика;
- ІІ клас – 1 паралелка с 12 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка с 14 ученика;
- V клас – 1 паралелка с 14 ученика;
- VІІ клас – 1 паралелка с 12 ученика;
- VІІІ клас – 1 паралелка с 10 ученика.
Недостиг на ученици – 31 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл. 11, ал. 4, ал. 7 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за периода септември – декември 2017 г. – 3 662,13 лв.

4. Средно училище „Максим Райкович” гр. Лясковец:
- VІІІ „а” клас – 1 паралелка с 14 ученика.

Паралелка VІІІ „а” клас към момента е маломерна с общ брой 14 ученици, при норматив от 18 ученика съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Ръководството при СУ „Максим Райкович” гр. Лясковец изрично е заявило в справка с вх. № ИП-02-3427/18.08.2017 г., че няма нужда от дофинансиране на паралелката от бюджета на Община Лясковец, като необходимите средства ще се осигурят от делегирания бюджет на училището.

Забележка: Дофинансиране за маломерните паралелки в училищата на територията на Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г. ще бъде планувано с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в детски градини на територията на община Лясковец, както следва:

- ДГ „Пчелица” гр. Лясковец - 13 деца;
- ДГ „Радост” гр. Лясковец - 13 деца;
- ДГ „Славейче” гр. Лясковец - 13 деца;
- ДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница - 10 деца;
- ДГ „Детелина” с. Козаревец - 10 деца;
- ДГ „Вълшебство” с. Драгижево - 10 деца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/