Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 308 / 31.08.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 308

ОТНОСНО: Оттегляне предложението за утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Оттегля предложение с изх.№ ОС-3304/08.08.2017 г. относно „Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ”, което да бъде внесено за разглеждане в следващо заседание, след уточняване правната норма и процедурата, по която може да се възложи с доставка на населението.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/