Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 306 / 31.08.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 306

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г. числото „3 602 154 лв.” се запазва, като текстът на решението се изменя по следния начин:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:
А). За капиталови разходи са планирани 3 602 154 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 216 876 лв. от:
– 251 200 лв. целева субсидия;
– 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);
– 126 205 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 71 654 лв. от МРРБ за общ устройствен план;
– 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд;
– 109 890 лв. заем от Фонд ФЛАГ.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование:
Целева субсидия § 31-13 § 52-00
било става

1. Община Лясковец - закупуване на Цветен скенер 0 1 920
2. ДГ с. Джулюница - подмяна мивки и работни
шкафове в кухнята 6 000 4 080
Всичко: 6 000 6 000


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/