Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 305 / 31.08.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 305

ОТНОСНО: Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предлага на Министерството на образованието и науката в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2017/2018 година, да бъде включена Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, с адрес: с.Джулюница, общ.Лясковец, ул.Христо Смирненски” № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/