Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 302 / 27.07.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 302

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г., изготвен на кмета на Община Лясковец, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/