Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 298 / 27.07.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 298

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „3 593 715 лв.” става „3 602 154 лв.”, като текста придобива следната редакция:

„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:

А). За капиталови разходи са планирани 3 602 154 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 216 876 лв. от:
– 251 200 лв. целева субсидия;
– 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
– 126 205 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 71 654 лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за общ устройствен план;
– 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд;
– 109 890 лв. заем от Фонд ФЛАГ.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование:
От целева субсидия § 31-13 за § 51-00
било става

1. Община Лясковец - Изграждане на помещение
за архив в сградата на общината 10 000 4 745
2. Кметство с. Джулюница - Ремонт на покривната
конструкция на сградата на кметството 10 000 9 952
3. Кметство с. Козаревец - СМР в сградата 5 000 4 947
4. Кметство с. Добри дял - СМР в сградата 10 000 9 901
5. Кметство с. Мерданя - СМР по фасадната част
на сградата 20 000 19 897
6. ДГ „Пчелица” гр. Лясковец - Ремонт на
ВиК инсталация в сградата 2 000 1 948
7. ДГ „Радост” гр. Лясковец - Основен
ремонт ВиК инсталация в сградата 2 000 0
8. ДГ „Славейче” гр. Лясковец - Ремонт на
ВиК инсталация в сградата 6 000 5 940
9. ДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница -
СМР в сградата 4 000 1 837
10. ДГ „Детелина” с. Козаревец -
СМР в сградата 15 000 13 126
11. ДГ „Вълшебство” с. Драгижево -
Подмяна дограма 10 000 0
12. СМР в помещенията на
Пенсионерски клуб „Зора” гр. Лясковец 0 12 667

Всичко: 94 000 84 960

за § 52-00
било става

1. Община Лясковец - закупуване на косачка 0 2 040
2. СУ „М. Райкович” гр. Лясковец - закупуване на
водогреен котел 0 17 000
3. Изграждане на ритуална зала в Гробищен парк -
Кметство с. Драгижево 10 000 0

Всичко: 10 000 19 040

От собствени средства за § 51-00
било става

1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец 94 307 3 089
2. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец (ДДС) 18 672 0

Всичко: 112 979 3 089

за § 52-00
било става

1. Община Лясковец - закупуване на косачка 0 1 460
2. СУ „М. Райкович” гр. Лясковец - закупуване на
водогреен котел 25 000 0
3. Изграждане на ритуална зала в Гробищен парк -
Кметство с. Драгижево 0 8 000

Всичко: 25 000 9 460

за § 55-00
било става

1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец 7 021 31 000

Всичко: 7 021 31 000

Със заем от Фонд ФЛАГ за § 51-00
било става

1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец 0 91 218
2. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец (ДДС) 0 18 672
Всичко: 0 109 890

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/