Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 296 / 27.07.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 296

ОТНОСНО: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Информацията за направените промени по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година, съгласно Приложение 1. Справка за направените промени за приходната и разходната част по плана на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2017 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/