Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 295 / 27.07.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 295

ОТНОСНО: Средства от дарение, сред вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа „за”, 7 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, сред вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, средствата от дарената земя да постъпват в Читалище „П.Р.Славейков - 1903” с.Добри дял.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/