Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 290 / 20.06.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 290

ОТНОСНО: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.5 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец - 29 юни.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец удостоява Танцова школа „Ритъм” при НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/