Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 283 / 20.06.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 283

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот – Ветеринарна лечебница с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 25.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка със заявление с вх. № М-1380/09.06.2017 г. от д-р Цветана Димитрова Спасова - практикуващ ветеринарен лекар.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предоставя под наем на д-р Цветана Димитрова Спасова - практикуващ ветеринарен лекар на територията на община Лясковец, сградата на Ветеринарна лечебница с административен адрес: гр.Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 25, с основна площ 35.43 кв.м и помощна площ 12.50 кв.м.

2. Определя месечен наем за ползване на описания в точка 1 обект в размер на 111,38 лева без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) или 133,66 лева с вкл. ДДС.

3. Наемът за обекта по точка 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

4. Договорът за наем да бъде сключен за срок от 10 години, след изтичането на срока на действащия договор за наем от 07.08.2007 г.

5. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да сключи с д-р Цветана Димитрова Спасова договора за наем за обекта по точка 1 при условията на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/