Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 274 / 20.06.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 274

ОТНОСНО: Разглеждане точка 12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2017 г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2017 г. (Удостояване с годишни награди за заслуги към Община Лясковец) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/