Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 265 / 26.05.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 265

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „496 770 лв.” става „3 593 715 лв.” и „т. 1.3.3.“ става буква „Б“, като текста придобива следната редакция:
„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:
А). За капиталови разходи са планирани 3 593 715 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 208 437 лв. за:
– 251 200 лв. целева субсидия;
– 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от МРРБ;
– 227 656 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 71 654 лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общ устройствен план;
– 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9 в това число:
Наименование:
Целеви трансфер § 61-01 § 53-00
било става
1. Община Лясковец - общ устройствен план 0 71 654
Всичко: 0 71 654

Собствени средства § 51-00 било става
1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация
на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец 0 94 307
2. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация на
Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец - ДДС 0 18 672
Всичко: 0 112 979

Собствени средства § 55-00
било става
1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация на
Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец 94 307 0
2. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация на
Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец - ДДС 18 672 0
Всичко: 112 979 0

Средства от Национален доверителен екофонд § 51-00
било става
1. Проект „Енергийна реконструкция и модернизация на
Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец 0 640 013
Всичко: 0 640 013

Средства от Европейския съюз § 51-00 било става
1. Проект „Мрежа за зелени работни места –
насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие,
като иновативни механизми за заетост и устойчиво
местно развитие в селските райони в трансграничната
област Румъния - България” 0 2 385 278
Всичко: 0 2 385 278

Б.) За ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Лясковец – 500 000 лв., предоставени с ПМС № 363/16.12.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/