Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 259 / 27.04.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 259

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и заявление с вх. № ОС-1226/24.03.2017 г. от Секретаря на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Земеделец 1899” с. Козаревец, и заявление с вх. № ОС-1309/30.03.2017 г. от Председателя на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Пробуждане - 1896” с. Джулюница.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г. (01.10.2017 г. - 01.10.2018 г.), както следва:

1.1. На Народно читалище „Земеделец 1899” с. Козаревец, общ. Лясковец – 50 дка, представляващ имот № 034023, с начин на трайно ползване: нива, втора категория в местността „Потока” по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 113/22.04.1997 г.;

1.2. На Народно читалище „Пробуждане - 1896” с. Джулюница, общ. Лясковец - 50 дка, представляващи част от имот № 109001, с начин на трайно ползване: нива, трета категория в местността „Бобов чукур” по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 217/05.05.1997 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповеди и сключи договори за учредяване на безвъзмездно право на ползване с НЧ „Земеделец 1899” с. Козаревец, общ. Лясковец и с НЧ „Пробуждане - 1896” с. Джулюница, общ. Лясковец относно имотите, описани в точка 1 от настоящото решение.

3. Задължава председателите на читалищни настоятелства, ежегодно да представят в общинския съвет информация за изразходване на средствата от предоставените им земеделски земи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/