Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 258 / 27.04.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 258

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване на трайни насаждения (лозя) на ползвателите, подали заявления до Председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2016/2017 г. съгласно сключено споразумение по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

- Иван Иванов Коеджиков с ЕГН .......... от гр. Лясковец;
- „Лясковски лозя” АД с ЕИК ......... от гр. Лясковец;
- „Лозови хълмове” ЕООД с ЕИК ......... от гр. Лясковец.

IІ. Определя годишна наемна цена за стопанската 2016/2017 г. за ползването на предоставени на ползвателите по точка І. имоти в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” в масиви с трайни насаждения, в размер на средното годишно рентно плащане за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец – 16.75 лв./дка (шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки на декар).

ІIІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договори с ползвателите по точка І. за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път” в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за стопанската 2016/2017 г. при годишна наемна цена, определена в точка ІI от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/