Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 257 / 27.04.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 257

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2017 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2017 година в Община Лясковец.

2. Предлага на кмета на Община Лясковец да изготви писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София и Областно пътно управление - Велико Търново, за необходимостта от спешен ремонт на път III-4004 „I-4 - Джулюница - Горско Ново село” и почистване на банкета му от растителност, във връзка с пътуване по него на училищен автобус.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/