Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 253 / 27.04.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 253

ОТНОСНО: Преустановяване действието на Решение № 615/28.06.2007 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.19, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец преустановява действието на свое Решение № 615/28.06.2007 г.

2. Задължава ОУ „П. Р. Славейков” с.Джулюница да върне на Община Лясковец предоставеното МПС – автобус с марка „Хюндай”, модел „Каунти” с 15+1 места.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/