Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 245 / 30.03.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 245

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище за продажба.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец и заявление с вх. № М-524/08.03.2017 г. от Стефка Валева Сандева.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя общинско жилище, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Васил Левски” № 101, описано подробно в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч № 345/26.04.1999 г.) за продажба на наемателя Стефка Валева Сандева, настанена в него по административен ред от 2007 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец, свързани с подготовка за продажба на общинското жилище.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/