Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 244 / 30.03.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 244

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и във връзка със заявления с вх.№ ОС-1094/15.03.2017 г. от НЧ „Развитие 1902” с.Мерданя и заявление с вх.№ ОС-1105/15.03.2017 г. от НЧ „Развитие -1894” с.Драгижево.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г. (01.10.2017 г. – 01.10.2018 г.), както следва:

1.1. На Народно читалище „Развитие 1902” с.Мерданя, община Лясковец – 50 дка, представляващи част от имот № 109001, с начин на трайно ползване: нива, трета категория в местността „Бобов чукур” в землището на с.Джулюница, община Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-ч № 217/05.05.1997 г.);

1.2. На Народно читалище „Развитие - 1894” с.Драгижево, община Лясковец – 50 дка, представляващи част от имот № 109001, с начин на трайно ползване: нива, трета категория в местността „Бобов чукур” в землището на с.Джулюница, община Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-ч № 217/05.05.1997 г.).

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповеди и сключи договори за учредяване на безвъзмездно право на ползване с НЧ „Развитие 1902” с.Мерданя и НЧ „Развитие - 1894” с.Драгижево за част от имота, описан в точка 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/