Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 234 / 16.03.2017

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 16.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 234

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на Решение № 214/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) без вкл. ДДС депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1.1. УПИ XXV-2528 с площ 570 кв.м, кв. 106 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец 11429.00 1142.90 28.04.2017 г.
09:00 ч.
1.2. Незастроен УПИ XXIV-2528 с площ 571 кв.м, кв. 106 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец 11449.00 1144.90 28.04.2017 г.
10:00 ч.

2. Сделките се облагат с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл.45, ал.5, т.1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

4. Плащането на достигната при търговете цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600

5. Режийни разноски в размер на 2% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007

6. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500

7. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 140 лева за всеки от обектите по точка 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец - стая № 19.

8. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите по точка 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 8 не се приемат.

9. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите по точка 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

10. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 26.04.2017 г.

11. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 27.04.2017 г. в Информационния център на Община Лясковец.

12. Депозит за участие за обектите по точка 1 да се внася в срок до 27.04.2017 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

13. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търговете пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлаганите на търговете обекти.

14. При неявяване на кандидати, повторни търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат на 05.05.2017 г. в същите часове, на същото място, при същите условия.

15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове – до 17:00 часа на 03.05.2017 г., подаване на пликове с оферти – до 17:00 часа на 04.05.2017 г., внасяне на депозит за участие – до 04.05.2017 г. вкл.

16. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване за обектите по точка 1 и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/