Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 231 / 22.02.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 231

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 214/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2017 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-194 за обществено, административно и делово обслужване, с площ 4499 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 742.56 кв.м, находящ се в кв. 49 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, община Лясковец, с административен адрес: с. Козаревец, ул. „Д-р Никола Камбуров” № 2 А, описан в АОС (частна) № 1116/18.04.2016 г.

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-95 за училищен квартал, с площ 10021 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 734.44 кв.м и сграда на допълващо застрояване (гараж) със застроена площ (ЗП) 27.17 кв.м, находящ се в кв. 2 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, община Лясковец, с административен адрес: с. Добри дял, ул. „Васил Левски” № 22, описан в АОС (частна) № 1117/18.04.2016 г.

1.3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, с площ 6920 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда-бивше училище със застроена площ (ЗП) 606 кв.м, находящ се в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 34, описан в АОС (частна) № 925/19.11.2012 г.

1.4. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV - общински, в кв. 98 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 501/14.06.2004 г., с площ 503 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”.

1.5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, находящ се в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 968/29.10.2011 г., с площ 5855 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март” № 11.

1.6. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за производствено - складови дейности (ПСД), в кв. 132 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 656/09.12.2008 г., с площ 7127 кв.м.

1.7. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за жилищно строителство, в кв. 5, с площ 588 кв.м, по Подробния устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 266/10.06.1997 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев”.

1.8. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 365/09.12.1999 г., с площ 5465 кв.м, находящ се в база „Честово”, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39.

1.9. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 367/09.12.1999 г., с площ 4200 кв.м, находящ се в база „Честово”, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39.

1.10. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 368/09.12.1999 г., с площ 3280 кв.м, находящ се в база „Честово”, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите - частна общинска собственост, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/