Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 230 / 22.02.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 230

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, по следния начин:
§ 1. В чл. 7, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 3. Въз основа на резултатите от търга или конкурса по предходната алинея, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор за наем.“

§ 2. В чл. 9, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 9, ал. 1. Нежилищните имоти- частна общинска собственост, предназначени за производствени и стопански нужди се отдават под наем чрез търг или конкурс, със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, за срок до 10 години.

§ 3. В чл. 10, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 10, ал. 1. Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва след провеждане на търг или конкурс със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет за срок до 10 години.“

§ 4. В чл. 11, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 11, ал. 1. Със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс се предоставят помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“

§ 5. В чл. 11, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 3. При наличие на помещения кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за настаняване , въз основа на която, се сключва договор за наем.“

§ 6. В чл. 12, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 12, ал. 1. Със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс се предоставят помещения - частна общинска собственост за нуждите на регионалните ръководства на синдикални организации.“

§ 7. В чл. 13, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 2. Въз основа на решението по ал.1 кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем при условия и наемна цена определени от Общинския съвет. Наемната цена не може да бъде по- ниска от определената по реда на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.“

§ 8. В чл. 14, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 2. Въз основа на решението по ал.1 кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем при условия и наемна цена определени от Общинския съвет. Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената по реда на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.“

§ 9. В чл. 34, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 2. Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет.“

§ 10. В чл. 35, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 2. В 7-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за провеждане на явен или таен търг или конкурс, в съответствие с решението. Заповедта съдържа всички задължителни изисквания на Глава ІV за провеждане на търгове и конкурси, както и всички конкретни изисквания на Общинския съвет към сделката, ако има такива.“

§ 11. В чл. 35, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 3. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор.“

§ 12. В чл. 36, ал. 4 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 4. В 7-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за замяна, в съответствие с решението.“

§ 13. В чл. 36, ал. 6 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 6. В 7-дневен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за замяна.“

§ 14. В чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“ и в ал. 3 изразът „ал. 2, 3 и 4“ се заменя с израза „чл. 37, ал. 3, ал. 4 и ал. 5“ като текста придобива следната редакция:
„Чл. 38, ал. 1. На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за провеждане на явен или таен търг или конкурс.
ал. 2. След приключване на процедурата, въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за отстъпване право на строеж.
ал. 3. (изм. с Решение № 550/25.11.2010 г.) В случаите по чл. 37, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, в 7-дневен срок от получаване на решението на Общински съвет кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на строеж.“

§ 15. В чл. 39, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 39, ал. 1. Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда - частна общинска собственост или на сграда построена върху имот - частна общинска собственост се учредява, след решение на общинския съвет от кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.“

§ 16. В чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 40, ал. 1. На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за провеждане на явен или таен търг или конкурс.
ал. 2. След приключване на процедурата, въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за отстъпване право на надстрояване и/или пристрояване.
ал. 3. (изм. с Решение № 550/25.11.2010г.) В случаите по чл. 39, ал. 3 и 4, в 7-дневен срок от получаване на решението на Общински съвет кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на надстрояване и/или пристрояване.
ал. 4. (изм. с Решение № 550/25.11.2010г.) В случаите по чл. 39, ал. 2 кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на настрояване и/или пристрояване.“

§ 17. В чл. 41, ал. 7 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 7. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общински съвет, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор.“

§ 18. В чл. 49, ал. 12 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 12. Продажбата на нежилищни имоти, частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс, по реда на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ и при условията на предходните алинеи, в случаите, когато доброволно се прилага влязъл в сила подробен устройствен план, за които не са уредени сметките по регулация в сроковете по § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ.“

§ 19. В чл. 49, ал. 14 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 14. Продажбата по предходната алинея се извършва по пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор.“

§ 20. В чл. 51, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 3. Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет подписва договор за продажба.“

§ 21. В чл. 89, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„ал. 3. За земите по ал. 1, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем за срок от 1 стопанска година.“

§ 22. В чл. 91 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 91. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор.“

§ 23. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 6 със следното съдържание:
„§ 6. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет - Лясковец.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/