Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 228 / 22.02.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 228

ОТНОСНО: Приемане на „Стратегия за закрила на детето при Община Лясковец за периода 2017 – 2020 година”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.3 от Закона за закрила на детето, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема „Стратегия за закрила на детето при Община Лясковец за периода 2017 – 2020 година”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/