Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 226 / 22.02.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 226

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 220/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец, относно Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва т. 3 от свое Решение № 220/26.01.2017 г., като текстът придобива следното съдържание:

„Одобрява следните позиции на екипа за изпълнение на одобрения проект, а именно:

- Мениджър проект – 1 позиция;
- Финансов мениджър на проекта – 1 позиция;
- PR експерт – 1 позиция.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/