Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 221 / 26.01.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 221

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030 и № 037031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, местност „Попенец”, включени в концесионна площ за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства с Решение № 282/18.04.2016 г. на Министерски съвет.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и парцеларни планове (ПЗ и ПП) за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Попенец” - за част от предоставената концесия с Решение № 282/18.04.2016 г. на Министерския съвет, представляващи площадка с площ 77 228 м2, обхващаща поземлени имот с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030 и № 037031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, местност „Попенец”, включително и трасе със сервитут на пътната връзка, преминаваща през полски пътища – поземлени имоти, а именно ПИ № 000103, ПИ № 000086 и ПИ № 000080.
Настоящото решението да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник.
Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец до Административен съд - Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/