Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 218 / 26.01.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 218

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Постановление на Министерски съвет № 288 от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, обнародван в Държавен вестник (бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) и Методическото ръководство за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа и ползване н асоциални услуги – делегирани от държавата дейности, утвърдено със Заповед № РД01-1234/22.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 9, ал. 1 се правят промени, като текстът придобива следната редакция:
„Чл. 9. (1). Лицата, които желаят да ползват социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция, подават писмено заявление по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа съответно:
1. до директора на дирекция „Социално подпомагане“ - за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности;
2. до кмета на общината - за социалните услуги, които са местни дейности;
3. до органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е лице по чл. 18, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.”

§ 2. В чл. 9, ал. 2 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(2). Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива, документ за самоличност - за справка, като при необходимост органите по ал. 1 могат да изискват и други документи.”

§ 3. В чл. 9, ал. 3 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(3). В случай че лицето, което желае да ползва социалната услуга, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението по ал. 1 се прилагат и:
1. копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
2. копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
3. становище на попечителя/настойника на лицето.”

§ 4. В чл. 9, ал. 4 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(4). Когато лицето по ал. 3 не може да предостави становището по ал. 3, т. 3, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.”

§ 5. В чл. 9 се създава нова ал. 5, със следното съдържание:
„(5). Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ организира подготовката на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето от мултидисциплинарен екип, като в срок до три работни дни от подаването на заявлението по ал. 1, т. 1 издава направление за изготвяне на оценката и плана. В направлението задължително се посочва водещият социален работник по случая.”

§ 6. В чл. 9 се създава нова ал. 6, със следното съдържание:
„(6). Оценката и планът по ал. 5 се разработват от мултидисциплинарен екип от социалните услуги – Дневен център (ДЦ), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) или Център за обществена подкрепа (ЦОП), делегирана от държавата дейност, чийто състав се определя от управителя на Общинският комплекс за социални услуги гр. Лясковец и включва:
1. не по-малко от двама специалисти (психолог, педагог/специален педагог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор и др.), определени, в зависимост от случая;
2. водещ социален работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.”

§ 7. В чл. 9 се създава нова ал. 7, със следното съдържание:
„(7). Кметът на Община Лясковец организира подготовката на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето, като в срок до три работни дни от подаването на заявлението по ал. 1, т. 2 сформира мултидисциплинарен екип от специалисти (психолог, педагог/специален педагог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор и др.) за социалните услуги – ДЦ, ЦСРИ или ЦОП, местна дейност.”

§ 8. В чл. 9 се създава нова ал. 8, със следното съдържание:
„(8). Когато заявлението е подадено до лице по ал. 1, т. 3, органът на управление е длъжен в срока по ал. 5 да организира разработването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето от мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от управляваната от органа услуга.”

§ 9. В чл. 9 се създава нова ал. 9, със следното съдържание:
„(9). Оценката и планът се преразглеждат и актуализират при необходимост, но не по-късно от 12 месеца от изготвянето им, освен в случаите, когато лицето е прекратило ползването на услуга преди изтичането на този срок. В случаите, когато лицето е вписано в регистъра на чакащите за настаняване/ползване на социална услуга, оценката и планът се актуализират непосредствено преди настаняването/ползването на социалната услуга.”

§ 10. В чл. 9 се създава нова ал. 10, със следното съдържание:
„(10). За предоставянето на социални услуги за деца се прилагат разпоредбите на Закона за закрила детето и на Правилника за прилагането му относно оценката на случай и разработването на план за действие за детето. По предложение на социалния работник по чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г. и бр. 68 от 2012 г.), при подготовката на оценката и на плана, се прилагат ал. 5, 6, 11, 12, 13, 14 и 15.”

§ 11. Създава се нов чл. 9а, със следното съдържание:
„Чл. 9а. (1). Мултидисциплинарният екип по чл. 9 изготвя оценката и плана в срок до 15 работни дни от подаването на заявлението по чл. 9, ал. 1, като:
1. извършва социално проучване на лицето и неговата семейна/домашна среда;
2. извършва посещение в дома на лицето или на мястото, в което пребивава;
3. провежда срещи с лицето и неговите роднини и/или близки;
4. провежда консултация с личния лекар/лекуващия лекар на лицето, в случай на необходимост;
5. анализира всички възможности за подкрепа на лицето - социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, услуги за заетост и обучение и други;
6. анализира представените от лицето документи, в случай че има такива.
(2). Мултидисциплинарният екип извършва индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа в съответствие със следните принципи:
1. обективност и пълнота на оценката;
2. всеобхватност на анализа на потребностите на лицето;
3. включване на лицето във всеки етап на оценката.”
(3). При включването на социалните услуги в индивидуалния план за подкрепа екипът по ал. 1 следи за спазването на чл. 16, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и зачита желанието и личния избор на лицето, като в случай че то не приема препоръчаните от екипа подходящи за него социални услуги, това се отразява в плана.
(4). Индивидуалният план за подкрепа задължително включва:
1. социални услуги, подходящи за лицето;
2. препоръки за мерки за подкрепа от социален, здравен, трудов, образователен и друг характер в зависимост от конкретните потребности на лицето, както и органа, който може да ги осигури;
3. препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда;
4. резултатите, които следва да се постигнат чрез ползването на социалните услуги и прилагането на мерките по т. 2 и 3 - в краткосрочен и в дългосрочен план;
5. срок за изпълнението на плана.
(5). Оценката и планът се подписват от членовете на мултидисциплинарния екип и от лицето и се предоставят на лицето и на органа, поискал тяхното изготвяне, в срок до 20 работни дни от подаването на заявлението по чл. 9, ал. 1.
(6). В съответствие с оценката и с плана по ал. 1, 2, 3 и 4 се изготвят подробен индивидуален план за работа с потребителя, в който ясно са формулирани целите, които трябва да се постигнат чрез предоставянето на конкретните социални услуги.
(7). Планът по ал. 6 включва дейности по задоволяване на:
1. ежедневни потребности;
2. здравни потребности;
3. образователни потребности;
4. рехабилитационни потребности;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
(8). Доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги оценяват изпълнението на плана по ал. 6 като го актуализират на всеки 6 месеца.
(9). При прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга се оценява изпълнението на план по ал. 6, за да се проследи дали са постигнати заложените в него цели, с оглед потребностите на потребителя, ефективността и ефикасността от ползването на услугата.
(10). На потенциалните потребители се предоставя проект на договор за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ и писмена информация относно:
1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
3. условията и правилата за ползване на услугите;
4. процедурата за подаване на жалби.
(11). Кметът на Община Лясковец сключва договор за предоставяне на услуги с потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:
1. правата и задълженията на страните по договора;
2. описание на дейностите;
3. размерът на таксата за социалните услуги - предмет на договора;
4. срок на договора;
5. условия и начин на прекратяване на договора.

§ 12. В чл. 13, ал. 1 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 13. (1). Лицата, които желаят да ползват социалната услуга Дневен център за стари хора, подават писмено заявление по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа съответно:
1. до директора на дирекция „Социално подпомагане“ - за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности;
2. до кмета на общината - за социалните услуги, които са местни дейности;
3. до органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е лице по чл. 18, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.”

§ 13. В чл. 13, ал. 2 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(2). Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива, документ за самоличност - за справка, като при необходимост органите по ал. 1 могат да изискват и други документи.”

§ 14. В чл. 13, ал. 3 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(3). В случай че лицето, което желае да ползва социалната услуга, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението по ал. 1 се прилагат и:
1. копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
2. копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
3. становище на попечителя/настойника на лицето.”

§ 15. В чл. 13, ал. 4 се правят промени, като текста придобива следната редакция:
„(4). Когато лицето по ал. 3 не може да предостави становището по ал. 3, т. 3, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.”

§ 16. В чл. 13 се създава нова ал. 5, със следното съдържание:
„(5). Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ организира подготовката на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето от мултидисциплинарен екип, като в срок до три работни дни от подаването на заявлението по ал. 1, т. 1 издава направление за изготвяне на оценката и плана. В направлението задължително се посочва водещият социален работник по случая.”

§ 17. В чл. 13 се създава нова ал. 6, със следното съдържание:
„(6). Оценката и планът по ал. 5 се разработват от мултидисциплинарен екип от социалните услуги – ДЦ, ЦСРИ или ЦОП, делегирана от държавата дейност, чийто състав се определя от управителя на Общинския комплекс за социални услуги гр. Лясковец и включва:
1. не по-малко от двама специалисти (психолог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор и др.), определени, в зависимост от случая;
2. водещ социален работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.”

§ 18. В чл. 13 се създава нова ал. 7, със следното съдържание:
„(7). Кметът на Община Лясковец организира подготовката на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето, като в срок до три работни дни от подаването на заявлението по ал. 1, т. 2 сформира мултидисциплинарен екип от специалисти (психолог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор и др.) за социалните услуги – ДЦ, ЦСРИ или ЦОП, местна дейност.”

§ 19. В чл. 13 се създава нова ал. 8, със следното съдържание:
„(8). Когато заявлението е подадено до лице по ал. 1, т. 3, органът на управление е длъжен в срока по ал. 5 да организира разработването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето от мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от управляваната от органа услуга.”

§ 20. В чл. 13 се създава нова ал. 9, със следното съдържание:
„(9). Оценката и планът се преразглеждат и актуализират при необходимост, но не по-късно от 12 месеца от изготвянето им, освен в случаите, когато лицето е прекратило ползването на услуга преди изтичането на този срок. В случаите, когато лицето е вписано в регистъра на чакащите за настаняване/ползване на социална услуга, оценката и планът се актуализират непосредствено преди настаняването/ползването на социалната услуга.”

§ 21. Създава се нов чл. 13а, със следното съдържание:
„Чл. 13а. (1). Мултидисциплинарният екип по чл. 13 изготвя оценката и плана в срок до 15 работни дни от подаването на заявлението по чл. 13, ал. 1, като:
1. извършва социално проучване на лицето и неговата семейна/домашна среда;
2. извършва посещение в дома на лицето или на мястото, в което пребивава;
3. провежда срещи с лицето и неговите роднини и/или близки;
4. провежда консултация с личния лекар/лекуващия лекар на лицето, в случай на необходимост;
5. анализира всички възможности за подкрепа на лицето - социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, услуги за заетост и обучение и други;
6. анализира представените от лицето документи, в случай че има такива.
(2). Мултидисциплинарният екип извършва индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа в съответствие със следните принципи:
1. обективност и пълнота на оценката;
2. всеобхватност на анализа на потребностите на лицето;
3. включване на лицето във всеки етап на оценката.
(3). При включването на социалните услуги в индивидуалния план за подкрепа екипът по ал. 1 следи за спазването на чл. 16, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и зачита желанието и личния избор на лицето, като в случай че то не приема препоръчаните от екипа подходящи за него социални услуги, това се отразява в плана.
(4). Индивидуалният план за подкрепа задължително включва:
1. социални услуги, подходящи за лицето;
2. препоръки за мерки за подкрепа от социален, здравен, трудов, образователен и друг характер в зависимост от конкретните потребности на лицето, както и органа, който може да ги осигури;
3. препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда;
4. резултатите, които следва да се постигнат чрез ползването на социалните услуги и прилагането на мерките по т. 2 и 3 - в краткосрочен и в дългосрочен план;
5. срок за изпълнението на плана.
(5). Оценката и планът се подписват от членовете на мултидисциплинарния екип и от лицето и се предоставят на лицето и на органа, поискал тяхното изготвяне, в срок до 20 работни дни от подаването на заявлението по чл. 13, ал. 1.
(6). В съответствие с оценката и с плана по ал. 1, 2, 3 и 4 се изготвят подробен индивидуален план за работа с потребителя, в който ясно са формулирани целите, които трябва да се постигнат чрез предоставянето на конкретните социални услуги.
(7). Планът по ал. 6 включва дейности по задоволяване на:
1. ежедневни потребности;
2. здравни потребности;
3. образователни потребности;
4. рехабилитационни потребности;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
(8). Доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги оценяват изпълнението на плана по ал. 6 като го актуализират на всеки 6 месеца.
(9). При прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга се оценява изпълнението на плана по ал. 6, за да се проследи дали са постигнати заложените в него цели, с оглед потребностите на потребителя, ефективността и ефикасността от ползването на услугата.
(10). На потенциалните потребители се предоставя проект на договор за предоставяне на социалната услуга ДЦСХ и писмена информация относно:
1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
3. условията и правилата за ползване на услугите;
4. процедурата за подаване на жалби.
(11). Кметът на Община Лясковец сключва договор за предоставяне на услуги с потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:
1. правата и задълженията на страните по договора;
2. описание на дейностите;
3. размерът на таксата за социалните услуги - предмет на договора;
4. срок на договора;
5. условия и начин на прекратяване на договора.”

§ 22. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 16 със следното съдържание:
„§ 16. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/