Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 217 / 26.01.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 217

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото приравнено на трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на общината, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за четвъртото тримесечие на 2016 година, както следва:

- командировки на територията на страната – двукратно пътуване до гр.София – общо 20,00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/