Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 215 / 26.01.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 215

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5, чл.26, ал.1 и ал.3, т.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размер на основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор, считано от 01.01.2017 г. на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец - 1 622 лева основна месечна работна заплата.

2. Мариан Точев Атанасов – Кмет на Кметство с. Джулюница - 858 лева основна месечна работна заплата.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – Кмет на Кметство с. Козаревец - 789 лева основна месечна работна заплата.

4. Стоян Василев Стоянов – Кмет на Кметство с. Добри дял - 789 лева основна месечна работна заплата.

5. Цоньо Минчев Трънков – Кмет на Кметство с. Драгижево - 768 лева основна месечна работна заплата.

6. Красимира Божидарова Владова – Кмет на Кметство с. Мерданя - 768 лева основна месечна работна заплата.

ІІ. На основание чл.26, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 01.01.2017 г. определя основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева, в размер на 80 % от основна месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец или 649 лева за 4 (четири) часов работен ден.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/