Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 45 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 45

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 27/30.11.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 8 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение вх.№ 359/28.12.2015 г. относно: Отмяна на Решение № 27/30.11.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за разпореждане с имот - частна общинска собственост.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/