Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 43 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 43

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2016 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост за 2016 година.
2. Приемане на отчета на плана за младежта за 2015 година.
3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2015 година.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
2. Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
3. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година.
4. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
5. Даване съгласие за кандидатстване с проект по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 година.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2017 година - 2019 година.
2. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново 2014 - 2020 година за община Лясковец.
3. Приемане спорния календар на Община Лясковец за 2016 година.
4. Приемане План за младежта 2016 година.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
6. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за календарната 2015 година.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.
2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон на 2016 година в община Лясковец.
3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец
4. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015 - 2016 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.
4. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
5. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/