Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 42 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 42

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3, чл.34, ал.1 и ал.2, т.2, чл.36, ал.2, във връзка с ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо изх.№ 2434/2015 г. от 15.12.2015 г. на Районна прокуратура - Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

§ 1. Отменя т.5 на чл.29, ал.1, , със следния текст:
„5. Ако общинските съветници неприсъстват на извънредно заседание на общинския съвет, те не носят финансова санкция за неприсъствието на същото.”

§ 2. Изменя и допълва текста на чл.50, т.5.2., първо тире, както следва:
„- за неявяване на редовно заседание на общински съвет – 50 % от възнаграждението, а за неявяване на извънредно заседание на общински съвет – 10 % от възнаграждението;”


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/