Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 37 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 37

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 615/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл.37, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост, приета от Общински съвет Лясковец и Решение № 615/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя точка 3 на Решение № 615 / 28.05.2015 г. за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедура за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост (имот № 000179, отдел 241, подотдел „м”) чрез провеждане на търг с явно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/