Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 35 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 35

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващи водопровод и канал за нуждите на поземлен имот (ПИ) с № 210006 по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и заявление с вх.№ М-1405/24.11.2015 г. и техническо задание с предложение от ЕТ „Пейчо Пейков - Атла Мария”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, обслужващи поземлен имот (ПИ) отразен с № 210006 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, с начин на трайно ползване „за хранителна промишленост”, представляващи външно водопроводно отклонение и външно канализационно отклонение, с трасета, преминаващи през поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 000047 и начин на трайно ползване „местен път” и № 000028, начин на трайно ползване „път от общинската пътна мрежа” по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, обслужващи поземлен имот (ПИ) отразен с № 210006 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, с начин на трайно ползване „за хранителна промишленост”, представляващи външно водопроводно отклонение и външно канализационно отклонение, с трасета, преминаващи през поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 000047 и начин на трайно ползване „местен път” и № 000028, начин на трайно ползване „път от общинската пътна мрежа” по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

3. Дава предварително съгласие за прокарване на трасета за външно водопроводно отклонение и външно канализационно отклонение за отвеждане на пречистени отпадни води, обслужващи поземлен имот (ПИ) отразен с № 210006 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, с начин на трайно ползване „за хранителна промишленост”, с трасета преминаващи през поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 000047 и начин на трайно ползване „местен път” и № 000028, начин на трайно ползване „път от общинската пътна мрежа” по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

4. На основание чл.128, ал.6, по реда на чл.127, ал.2 от Закона за устройство на територията, за одобряване на окончателния проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, обслужващи поземлен имот (ПИ) отразен с № 210006 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, с начин на трайно ползване „за хранителна промишленост”, представляващи външно водопроводно отклонение и външно канализационно отклонение, с трасета, преминаващи през поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 000047 и начин на трайно ползване „местен път” и № 000028, начин на трайно ползване „път от общинската пътна мрежа” по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, към проекта да се представи необходимото съгласуване със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/