Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 25 / 30.11.2015

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 25

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на Общото събрание на 18.12.2015 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за промяна границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на предложение с вх. № АВК-ВТ-46 / 17.11.2015 г. от Кмета на Община Свищов, по повод Решение № 1307 от Протокол № 71 / 24.09.2015 г. на Общински съвет Свищов, относно присъединяване на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД към обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, приема промяна на границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, като присъединява към нея обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, считано от 01.01.2016 г., на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за преразпределение на гласовете в общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на Решение № 1 от 18.12.2015 г. на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за промяна границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново с присъединяване към нея на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, преразпределя гласовете между държавата и общините в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, считано от 01.01.2016 г., на основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с §36, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 / 2009 г.), както следва:

Представител на
държава / общини
Брой жители % съотношение на гласовете в асоциацията
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново   35 %
2. Община Велико Търново 88670 22.3 %
3. Община Горна Оряховица 46685 11.74 %
4. Община Елена 9434 2.37 %
5. Община Златарица 3991 1 %
6. Община Лясковец 13397 3.37 %
7. Община Павликени 23869 6 %
8. Община Полски Тръмбеш 14451 3.63 %
9. Община Свищов 42734 10.75 %
10. Община Стражица 12721 3.2 %
11. Община Сухиндол 2542 0.64 %

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и на размера на вноските на общините в проектобюджета за 2016 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г. да бъде 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъде в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2016 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 15000
2. Община Велико Търново 22.3 % 9557
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5031
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1444
7. Община Павликени 6 % 2571
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1556
9. Община Свищов 10.75 % 4607
10. Община Стражица 3.2 % 1371
11. Община Сухиндол 0.64 % 274

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в редовно заседание на Общото събрание на 18.12.2015 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 18.12.2015 г. на заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за промяна границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на предложение с вх. № АВК-ВТ-46 / 17.11.2015 г. от Кмета на Община Свищов, по повод Решение № 1307 от Протокол № 71 / 24.09.2015 г. на Общински съвет Свищов, относно присъединяване на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД към обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, приема промяна на границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, като присъединява към нея обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, считано от 01.01.2016 г., на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за преразпределение на гласовете в общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на Решение № 1 от 18.12.2015 г. на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за промяна границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново с присъединяване към нея на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, преразпределя гласовете между държавата и общините в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, считано от 01.01.2016 г., на основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с §36, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 / 2009 г.), както следва:

Представител на
държава / общини
Брой жители % съотношение на гласовете в асоциацията
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново   35 %
2. Община Велико Търново 88670 22.3 %
3. Община Горна Оряховица 46685 11.74 %
4. Община Елена 9434 2.37 %
5. Община Златарица 3991 1 %
6. Община Лясковец 13397 3.37 %
7. Община Павликени 23869 6 %
8. Община Полски Тръмбеш 14451 3.63 %
9. Община Свищов 42734 10.75 %
10. Община Стражица 12721 3.2 %
11. Община Сухиндол 2542 0.64 %

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и на размера на вноските на общините в проектобюджета за 2016 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г. да бъде 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъде в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2016 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 15000
2. Община Велико Търново 22.3 % 9557
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5031
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1444
7. Община Павликени 6 % 2571
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1556
9. Община Свищов 10.75 % 4607
10. Община Стражица 3.2 % 1371
11. Община Сухиндол 0.64 % 274

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/