Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 22 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 22

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/