Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 16 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 16

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец, за представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

2. Упълномощава д-р Ивелина Хараламбиева Гецова да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите като участва във вземането на решения от него, съобразно притежаваните от общината акции в капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/