Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 14 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 14

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.452, ал.3 от Изборния кодекс за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населените места и Решение №1/06.11.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за избор на председател на общинския съвет, и чл.2, т.4 и Приложение №5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор, считано от 06.11.2015 г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец - 1 462 лева.

2. Мариан Точев Атанасов – кмет на Кметство с.Джулюница - 778 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на Кметство с.Козаревец - 713 лева.

4. Стоян Василев Стоянов – кмет на Кметство с.Добри дял - 713 лева.

5. Цоньо Минчев Трънков – кмет на Кметство с.Драгижево - 694 лева.

6. Красимира Божидарова Владова – кмет на Кметство с.Мерданя - 694 лева.

IІ. На основание чл.26, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 06.11.2015 г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева в размер на 80 % от основното възнаграждение на кмета на Община Лясковец – 584.80 лева за 4 (четири) часов работен ден и по един процент за всяка година професионален опит и стаж.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/