Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 12 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 12

ОТНОСНО: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Информация за направените промени по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение 1. Справка за направените промени за приходната и разходната част по плана на бюджета на Община Лясковец към 30.09.2015 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/