Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 11 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 11

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и след предложения и консултации с представените в Общински съвет - Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА, КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЯТА” и избира нейните членове, както следва:

Председател: Марияна Събева Бъчварова – от квотата на ПП ГЕРБ;
Заместник-председател: Росица Тодорова Петрова – от квотата на ПП ГЕРБ;
Секретар: Иван Димитров Арабаджиев – от квотата на ПП ГЕРБ;
Член: Румен Иванов Стойков – от квотата на ПП ГЕРБ;
Член: Мария Иванова Петрова – от квотата на коалиция Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ЛЯСКОВЕЦ (РБ, БДФ);
Член: Радка Бориславова Банова – от квотата на местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ;
Член: Петър Стоянов Зангов – от квотата на местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/