Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 5 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 5

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

§ 1. Изменя и допълва наименованието на ГЛАВА ТРЕТА, както следа:
„ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ”

§ 2. Изменя чл.14. ал.1, както следва:
„Чл.14. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според партийната си принадлежност или други предпочитания с минимален брой от двама члена.”

§ 3. Изменя чл.17, ал.1, т.1, подточка Б), т.2, подточка Б) и т.3, подточка Б), както следва:
Б) комисията се състои от 7 члена.

§ 4. Изменя и допълва чл.17, ал.1, т.4, подточка А) и подточка Б), т.5, подточка Б), както следва:
„4. Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението.
А) разглежда проблематиката, свързана с устройството, развитието, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове, административно-териториални проблеми, засягащи територията на общината, изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от ТСУ, благоустрояването и комуналните дейности, предложения на кметове на кметства и граждани за развитие на ТСУ, както и проблемите, свързани със състоянието и развитието на околната среда, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвя становища, мнения, стратегии и програми за развитието на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, третиране на битови отпадъци и сметища, участието на общината в национални и международни инициативи по екология.
Изработва стратегия и програма по защита обществените интереси, права и сигурност на гражданите, с оглед създаването на нормален социален статус, защита на законността, подобряване безопасността на движението, както и услугите на градския и междуселищен транспорт. Извършва проучвания и анализи на приложението на правни действия, наредби, инструкции и решения, както и за тяхното изпълнение.
Б) комисията се състои от 7 члена.

5. Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията.
А) разглежда проблематиката, свързана със състоянието на образованието и съответните детски и учебни заведения, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно стратегии, програми и планове за развитие на образованието, културата, поддържането на сгради и фондове, които ги обслужват и тяхното стопанисване, въпросите, свързани с културните институции, ритуалите, обичаите, самодейност, състояние на културно-историческите обекти, паметници, музеи и музейни сбирки, изготвя планове за културното развитие на общината, състоянието на читалища, библиотеки, културни трупи, оркестри, ансамбли, състави, именуване и преименуване на улици, площади и др. обекти с общинско значение, предложения на кметове на кметства в тази област.
Б) комисията се състои от 7 члена.”

§5. В чл.23 създава ал.4 и ал.5, както следва:
„(4) Материали, чиито вносители отсъстват от заседанието на постоянната комисия не се разглеждат.
(5) Постоянната комисия може с мотивирано решение и при неотложна необходимост да допусне разглеждане на материал без вносителя му.”

§6 Изменя чл.31, ал.5, както следва:
„(5) Председателят осигурява ред в залата и може да разпореди да се отстраняват отделни граждани.”

§7. В чл.31 създава ал.6, както следва:
„(6) В залата се забранява ползването на мобилни телефони, освен ако не са в тих режим. Забранява се провеждането на разговори по тях. ”

§8. Отменя ал.2 на чл.32, със следния текст:
(2) При всяка точка от дневния ред се прави проверка на кворума.

§9. Изменя и допълва чл.39, ал.3, първо тире, както следва:
„- първи ред - места за официални гости, кмет на общината и общински съветници;”

§10. Изменя и допълва чл.55, ал.5, както следва:
„(5) Отговор се дава на следващото заседание, освен ако този, към когото се отправя питането, е готов да отговори веднага или питането е депозирано поне десет дни преди заседанието.”

§11. Отменя чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, със следния текст:
Чл.56. (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

§12. Изменя и допълва чл.57, ал.1, както следва:
„Чл.57. (1) Председателят на общински съвет своевременно изпраща писма до вносителите на материалите за датата на следващото заседание.”

§13. Изменя и допълва чл.58, ал.2, както следва:
„(2) Председателят на общински съвет организира приемането на готовите материали, уточнява техническите и редакционни поправки и организира отпечатването и разпращането им, заедно с поканата 5 дни преди заседанието на общински съвет. Материалите се получават в сградата на общината и кметствата.„

ІІ. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/