Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 2 / 13.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 13.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 2

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва:

Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева – от ПП ГЕРБ;

Членове:

1. Петър Стоянов Зангов – от местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ;

2. Деян Николов Рачев – от местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ;

3. Сергей Христов Добрев – от местна коалиция Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ЛЯСКОВЕЦ (РБ,БДФ)”;

4. Златко Христов Войводов – от ПП ГЕРБ;

5. Румен Иванов Стойков – от ПП ГЕРБ;

6. Иван Димитров Арабаджиев – от ПП ГЕРБ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/