Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 697 / 05.10.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 65 от заседание
на ОбС, проведено на 05.10.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 697

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново, Решение № 58 МИ/НР/22.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 694/23.09.2015 г., прието с Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, както следва:

„2. На основание чл.21, ал.1, т.5 вр. чл.42, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на Димитър Василев Димитров - временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство Добри дял” съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор в Община Лясковец, както следва:
1. Основна месечна работна заплата в размер на 713 лева (седемстотин и тринадесет лева) и
2. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент) върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/