Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 692 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 692

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 58 МИ/НР/22.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.1 и т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” в кметство на Община Лясковец, за времето до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
1. за Кметство Козаревец - Красимира Йорданова Колева.

ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността „Кмет на кметство”, съгласно чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация има за времето до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство, всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 вр. чл.42, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на лицето, временно изпълняващо длъжността „Кмет на Кметство” съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор в Община Лясковец, както следва:
1. на Красимира Йорданова Колева - временно изпълняваща длъжността Кмет на Кметство Козаревец - основна месечна работна заплата в размер на 713 лева (седемстотин и тринадесет лева) и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент) върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/