Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 681 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 681

ОТНОСНО: Съгласие за включване на общински полски пътища в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, издавани от директора на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново, за стопанската 2015/2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за включване на попадащите в масивите за ползване на земеделските земи през стопанската 2015/2016 г. имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец с начин на трайно ползване (НТП) „полски път”, в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), издавани от директора на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/