Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 679 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 679

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения и писмо с вх. № ИП-03-5321/16.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя Невена Добрева Петрова - старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец, за представител на Община Лясковец в комисията по чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения, за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/