Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 678 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 678

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), представляващ самостоятелна съставна част от Комлексен проект за инвестиционна инициатива за утвърждаване трасе на линеен обект - канализация (дъждовен колектор) за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект „Склад за търговия на едро с налични стоки” в урегулиран поземлен имот (УПИ) с № 145054 по Картата на възстановената собственост в землището на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), който е съставна част от Комлексен проект за инвестиционна инициатива, определящ трасе на техническа инфраструктура - канализация (дъждовен колектор) за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект: „Склад за търговия на едро с налични стоки” в урегулиран поземлен имот (УПИ) с № 145054 по Картата на възстановена собственост в землището на гр.Лясковец, преминаващо в сервитута на поземлени имоти извън урбанизираната територия: ПИ № 145037 и ПИ № 395, отразени по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена” с начин на трайно ползване „полски път” - публична общинска собственост на Община Лясковец, и заустено в съществуващ водосток при км 8+007 под ЖП линията „Маневрен район Горна Оряховица юг”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/