Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 671 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 671

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна парична помощ на Мартин Димитров Тенчев от с.Джулюница, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заявление с вх. № ФСД-01-5445/17.09.2015 г. от Румен Стойков и Спиро Петров - общински съветници.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна парична помощ в размер на 300 лева (триста лева) на Мартин Димитров Тенчев от с.Джулюница, община Лясковец, във връзка със затрудненото му финансово състояние.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/