Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 658 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 658

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Колектор за дъждовни води” за отводняване на поземлен имот с № 145054 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл. 124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № М-786/03.08.2015 г. и техническо задание с предложение от „ТОДОР ДАМЯНОВ - МД” ООД, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване - парцеларен план за определяне трасе и инвестиционен проект за обект представляващ канализация - дъждовен колектор за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект „Склад за търговия на едро с налични стоки”, строящ се в ПИ с № 145054, отразен с начин на трайно ползване „друг складов терен” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, собственост на възложителя „ТОДОР ДАМЯНОВ - МД” ООД, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Одобрява задание за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване - парцеларен план за определяне трасе и инвестиционен проект за обект представляващ канализация - дъждовен колектор за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект „Склад за търговия на едро с налични стоки”, строящ се в ПИ с № 145054, отразен с начин на трайно ползване „друг складов терен” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец.

3. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/