Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 657 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 657

ОТНОСНО: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.67 и чл.68 от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с изх.№ 2082/01.07.2015 г. от Окръжен съд гр.Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за съдебен заседател за Районен съд - Горна Оряховица:

- Николай Христов Николов;

- Кирил Иванов Йорданов;

- Румен Николаев Карагеуров;

- Десислава Енчева Иванова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/