Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 655 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 655

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион” за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.59, чл.60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, както и в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион”, процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

2. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по проектно предложение „Активни за нашия регион”, процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Приложение № 1.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство между Община Лясковец, „ЕВРИКА 3М” ЕООД и Община Върбица, във връзка с реализацията на проект „Активни за нашия регион“, по процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/