Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 654 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 654

ОТНОСНО: Определяне основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец - Даниела Тодорова Арабаджиева, в размер на 45 % от основното възнаграждение на кмета на Община Лясковец, а именно: 658 лева за 4 часа работно време, считано от 10.08.2015 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/